කොළඹ අගරදගුරු පදවි පූජාත්වරාභිදාන මහෝත්සවයේ කාර්ඩිනල්තුමාගේ දේශනය

Saturday, May 19, 2012

wdorKSh mQcl mq;=ks"
Presbyterorum Odrinis fyj;a mQcdm%idos;=ukaf.a ¥; fiajdj iy Ôú;h ms<sn`o fojk j;sldk l;sld m%ldYkh" mQcljrh y`ÿkajd fokafka fufiah( 
—Y=oaOjq mQcljrh m%odkh u`.ska iy ;u rdc.=rem%idos jykafiaf.ka Tjqka ,nk ¥; fiajdj u`.ska" mQcdm%idos ;=uka j .=re;=udKka o" mQcljrhdKka iy rc;=udKka o jk l%sia;=ka jykafiaf.a fiajdjg Wiia lrkq ,efí¡ foaj ck;dj" l%sia;= foayh iy Y=oaOd;auhdKkaf.a foaj ukaoSrh f,i ñysmsg idka; iNdj wLKavj f.dv ke`.Sfï Wkajykafiaf.a ¥; fiajdjg Tjqyq mx.=ldrfhda fj;s¡˜
 fïkhska n,k l," wdor mshjreks" Tn Y=oaOd;auhdKka jykafiaf.a fkdueflk ,dxPkfhka i,l=Kq lrkq ,nk iy fu,alsfifola f.a mrmqf¾ W;a;u mQcljrhdKka jk iajdñka jykafiaf.a mQcdm%idos;=uka f,i wdf,am lrkq ,nk wo osk Tn ,nd.kakd ;s<sKhkaf.a jákdlu iy .re;ajh ms<sn`oj iy wkd.;fha oS Tn úiska m%;spdr oelaúh hq;= ¥; fiajdfõ b,a,Sï ms<sn`oj fï fudfydf;a oS fufkys lsÍu jeo.;a jknj udf.a ye`.Suhs¡ l%sia;=ka jykafiaf.au ¥; fiajdfõ wx.hka jk .=rejr" mQcljr iy rdclSh hk f;jeoEreï ld¾hNdrh wo mgka Tfíu ld¾hNdrh njg m;a fõ¡ by; wm f.k yer mE Presbyterorum Ordinis m%ldYkfha Wmqgd oelaùu i`oyka l< mßos Tn u; wmf.a oE;a ;eîu u`.ska" ls%sia;=ka jykafiaf.au f;jeoEreï ¥; fiajdj Tfíu ld,h iy ikao¾Nh ;=< bgq lsÍu i`oyd idka; iNdfõ u fiajdj fj; Tnj ia:dmkh lrkq ,efí¡ tuksid we;af;kau Tn ,nd.kafka ls%sia;=ka jykafiaf.a ¥; fiajdj ñi Tnf.au ¥; fiajdj fkdjk nj ksrka;rfhkau isysfha ;nd .ekSu jeo.;a fõ¡ tu wjfndaOh tla wf;lska Tng Tnf.a fiajdj i`oyd Wmldß jk oeä wd;au úYajdihla ,nd osh hq;= w;ru wfkla w;ska Tn ;=<ska iy Tn u`.ska ;uka jykafiaf.a u ¥; fiajdj bgqlr .ekSfï iajdñka jykafiaf.a u úê l%uh f,i Tng ú`oskakg isÿúh yels úúOdldrfha ÿla fõokdjka ksy;udkSj ndr .ekSug Tnj fm<Uúh hq;=fõ¡ l%sia;=ia jykafia iu`. iyNd.s;ajhg le`oùu th tfia jk ksid" Tnf.a ¥; fiajdj ;=,ska Tn u; mjrkq ,nk jeo.;a u b,a,Su jkafka b;d iómj iy .eUqßka iajdñka jykafia iu`. taldnoaO ùuh¡ we;a; jYfhkau Tnf.a oskm;d uQ,sl f;dard.ekSu" fjk;a úêhlska lshkafka kï" Tnf.a ìï uÜgfï ukdmh úh hq;af;a thh¡ Tn fY%aIaG foa lsÍu fyda m%d;syd¾h n`ÿ foa isÿ lsÍu fyda iajdñka jykafiag wjYH jkafka ke;¡ Wkajykafiag wjYH jkafka" Tnf.a Ôú;h ;=,ska Wkajykafiaf.a wNsu;h bgqlsÍug Wkajykafiag bv yeÍuhs¡
     Wkajykafia ;u wfmdaia;=¿jreka f;dard .;af;a" Tjqka úiska fkdj ;uka jykafia úiska u Tjqka —ñksiqka oskkakka˜ lsÍu msKsi nj Y=¡ iqúfYaIh meyeos,sj i`oyka lrhs ^udla 1(17&¡ Wkajykafia mdúÉÑ lrk jpk meyeos,sh( “kai poieso humas Genesthai halieis anthropon” uu Tn ñksiqka oskd.kakka lrñ¡˜ Wkajykafiag wjYH jkafka" wms wmg wjYH f,i ia:dk.;ùu fkdj Wkajykafia úiska idokq ,nk ;ek;a;d ù" ta l%shdoduh ;=, Wkajykafia m%Odk pß;h r`.mEfï l%shdj,shhs¡ “poieso” keue;s wkd.; ld,h i`oyka lrk l%shd moh Ndú;d lsÍu flfrys wjOdkh fhduq lruq¡ —uu lrñ˜ hk ta jofka wjOdrKh ù we;af;a Wkajykafia lrkakg hk foa ñi wfmdaia;=¿jreka lsÍug hk foa fkdfõ¡ Wkjykafia ;u wfmdaia;=¿jrekaf.ka b,a,d isák tlu foa jkafka Wkajykafiag Yla;su;aj taldnoaOj isàu muKs¡ fkd tfiakï Wkjykafia ;=< ia:djrj /`oS isàuh¦ ñosje, uuh¡ Tn w;=h¡ hfula ud ;=< isákafka o" uu Tyq ;=< isáï o" ta ;eke;a;d fndfyda M, orhs¡ ukao udf.ka fjkaj lsisjla lrkakg Tng fkdyelsh¡˜^fcdydka 15(5&¡ ta ksid mQcdm%idos;=uka f,i wmf.a M,odhS nj" f,!lSl M,odhS nj fkdj" foúhka jykafia ;=< M,odhS nj"meñfKkafka wm Wkajykafiag taldnoaO ù we;s m%udKhg wkqjhs¡ Koris emou ou dunasthe poiein ouden keue;s .%Sl jpk fuys ,d b;du jeo.;a fjkjd( tys ksjeros mßj¾;kh jkafka - — udf.ka f;drj lsisjla lsÍug Tng n,hla ke;˜ hkakhs¡ fuysoS oaú;aj ksfIaOh fyj;a oaú;aj iDKdldrh fj; wjOdkh fhduq lsÍu jeo.;a fjkjd( —n,hla ke;s˜ iy —lsසිjla lsÍug˜¡ fï ldrKh msළිn`oj *q,agka fÊ¡ YSka w.ro.=re ysñmdKka fufia m%ldY lrhs( 
—mQcd m%idos;=ud ;ukagu whs;s fkdfõ¦ Tyq l%sia;=ka jykafiag whs;sh¡ Tyq ;uka ljqrekaoehs lsisúgl lkiai¨ ùug wjYH fkdfõ( Tyq" Tyqf.au fkdfõ¡ Tyq l%sia;=ka jykafiaf.a h¡˜ 
^Those Mysterious Priests, St. Paul’s Publications (Alba Home) 2005, 221 msgqj&¡ —Tn ud f;dard.;af;a ke;¡ uu" Tn f;dardf.k m;a lf<ñ˜^fcdydka 15(16& keue;s fÊiqia jykafiaf.a joka" mQcdm%idos;=uka f,i" fÊiqia jykafia iu`. wmf.a ióm wkkH;djh iaÒr lrhs¡ fuh Y=oaO ,sheú,af,ys le`oùu ms<sn`o foaj O¾uh yd iu`. fndfyda iudkh¡ iuia:hla jYfhka wms Wkajykafiag whs;s fjuq" Wkajykafia wmg whs;s h¡ ohdnr msjreks" ta wkqj Tng whs;s jk jeo.;a u ld¾hNdrh jkafka oskm;du fÊiqia iajdñka jykafia iu`. iyNd.s;ajh ;=< jeãuhs¡ Tnj j¾Okh lsÍug Wkjykafiag bv i,id oSuhs¡ tfiau Wkajykafiag wm;=, leu;s foa bgq lrkak bv oSuhs¡ fuys f;areu jkafka" Tnf.a Ôú;fha jvd;au jeo.;a f;dard.ekSu f,i wld,slj Wkajykafiag fm%au lsÍu wjYH fukau jeo.;a jk njh¡ iakdjl cqjdï;=ud fï .ek wmg mQ¾jdo¾Yhla ,nd foa( Wkajykafiaf.a ke`.Su;a" udf.a neiSu;a isÿúh hq;=h¡˜^fcdydka 3(30&¡ fuhdldrfhka" mqcdm%idos;=ud yqfola foúhka jykafiaf.a ñksil= muKla fkdfõ¡ Tyq fÊiqia jykafiaf.a øYHudk m%ldYkhhs¡ tkï ;j;a l%sia;=jrhdhs¡ (the alter Christus) wvqjYfhka Tyq ta meje;au w;am;alr .; hq;= fõ¡ fcdaka fïß úhdks uqks;=ud fï .ek fufia lSfõh( 
—ug mQcdm%idos;=ul= iy foaj ¥;hl= yuqjqjfyd;a" foaj ¥;hdg wpdr lsÍug fmr ud mQcdm%idos;=udg wdpdr l< hq;=h¡ foaj ¥;hd foúhka jykafiaf.a ñ;%fhls¡ kuq;a mQcdm%idos;=ud Wkajykafiaf.a ;ek Wiq,hs¡˜ 
^The Catechism of the Cure of Ars , Ten Books and Publishers, Inc., Rockford, Illinois, 1951"36 msgqj¡& Y=oaOjQ mdjq¿;=ud .,d;s jrekag ,shñka iajdñka jykafia iu`. Tyqf.a ióm in`o;djh úia;r lf<a iy - meje;aula (coexistence) f,ih¡ uu l%sia;=ka jykafia iu`. l=reisfhys weK.ikq ,en isáñ¦ b;sx oeka Ôj;a jkafka ud fkdfõ¡ l%sia;=ka jykafia ud ;=< Ôj;a jk fial¡˜ ^.,d;s 6(17&¡ ta yd iudkju Tyq ;u YÍrfha —fÊiqia jykafiaf.a fõokdfõ i,l=Kq˜ igyka j we;s nj m%ldY lrhs¡ ^.,d;s 6(17&¡ t;=uka iajdñka jykafia yd iu`. rlaId lළ ióm;djh thdldrh Wkajykafia wm whs;slr .kakd fial¡ 
     wdorKSh mshjreks" mQcdm%idos;=uka f,i lsÍug fndfyda foa o w;alr .ekSug fndfyda b,lal o Tn i;=jkq we;¡ kuq;a" iajdñka jykafia Tn fj; mjrd we;s m%Odk;u ld¾hh jk —;uka iu`. isàu˜ ^udla 3(4& ;rï ta lsisjla jeo.;a fkdfõ¡ Tõ" m%S;sfhka hq;=j Wkajykafia iu`. isàug" Wkajykafiaj i;=gq lsÍug" Wkajykafia iu`. l;d lsÍug iy Tnf.a ÿla fõokd lror Wkajykafia iu`. fnod .ekSug" Tnf.a Ôú;h ish;g f.k" Wkajykafia ms<sn`oj ñksiqkag lshjkakg yels fmd;la njg th m;a lsÍug Wkajykafiag bv yeÍug Wfoa isg iji olajd Tfí ojfia iEu fudfyd;lu m%S;sfhka hq;=j Tn lghq;= l< hq;=fõ¡ ro.=re;=ud mQcljrh ,nk wfmalaIlhska u; w;a ;eîu" l%sia;=ka jykafia ie,ls,a,la olajkq ,nk mqoa.,hdj —;uka ika;lhg .ekSu˜ f,i fidf,diajk fnkälaÜ Y=oafOda;au msh;=ud y`ÿkajhs¡ t;=ukaf.a ,sheú,a,l fï .ek fuf,i i`oyka lr we;¡ —mQcljrh m%odkh lsÍfï fufyfha flakaøh jkafka ysiu; w;a ;eîfï b;d mqrdK pdß;%hhs¡ ta iu`.ska —Tn ud i;=he˜hs lshñka Wkajykafia mQcl ud whs;slr .kakd fial¡ flfia jqj o tfia lSfuka Wkajykafia fufia o lS fial( 
—Tn ud oEf;a wdrlaIdj hgf;a isákafkysh¡ Tn ud yojf;a wdrlaIdj hgf;a isákafkysh¡ Tn uf.a w;a, u; wdrlaIdj hgf;a ;nd .kafkñ¡ udf.a fm%aufha wm%udK nj ;=, taldka;fhkau Tn isákafka thdldrfhks¡ udf.a oE;a u; isákak¡ Tfí oE;a ug fokak( wmf.a oE;a Y=oaOjq ff;,fhka wf,am lr we;s nj u;lfha ;nd .ksuq¡ th Wkajykafiaf.a n,h hgf;a jk Y=oaOd;auhdKka jykafiaf.a ixfla;hhs¡ flfkl=f.a oE;a wdf,am lrkafka wehs @ ñksia w;a hkq udkj l%shdldÍ;jfha fuj,ïh¡ tjd —f,dalh oE;g .ekSug˜ f,dalhg uqyqK oSug ñksid i;= yelshdfõ ixfla;hs¡˜
 ^Priests of Christ, Family Publications, Oxford, 2009, 12 msgqj¡& we;af;kau mQcljr m%odkfha oS wm k;=jk wf,am lrkq ,eîfï fufyjf¾ úfYaI;ajh jkafka wms iyuq,skau foúhka jykafiag whs;s ùuhs¡ mqrdKfha oS iajdñka jykafia úiska f;dard.;a ;eke;a;dj wdf,am lrkq ,enqfõ Tyqf.a ysi msg f;,a n`ÿkla j;a lsÍfuks¡ th Tyqf.a /jq, osf.a lrmáh olajd .,d .sh nj Y=¡ ,shú,a, lshhs¡ ^.S;dj,sh 133(2&¡ kuq;a oeka todg jvd myiq whqßka th Tnf.a w;a, u; ;jrkafka fuu whs;s ùuu ixfla;j;a lrñkqhs¡ l%sia;=ka jykafiag whs;sùu l=reish u; oS mjd Wkajykafia iu`. iïmQ¾Kfhka u wkkH ùu o w¾:j;a flf¾¡ fuys oS Wkajykafiaf.a YÍrh urKska miq wf,am lrkq ,eîu u;la lr fohs¡ ´mqia foahs (Opus Dei) keue;s ksldh wdrïN l< idka; fydfia ußhd tial%sjd fï .ek fufia m%ldY l<d( mQcdm%idos;=ul= ùu hkq iEu ld,fha u l=reish u; isàuhs¡˜ (The Forge, Scepter, London 1988, n.882) fuu whs;sùug os.la m<,la fkdue;¡ th wld,slh" iod;kslh¡ iajdñka jykafiag fm%au lsÍu iy fiajh lsÍu i`oyd Wkajykafia wm fj; imhk bv yir thhs¡ ^tmSi 3(17-19&¡ hdÉ[dj iy jevlghq;= mqrdK ;dmisl kS;sfhys" ;dmi;=ul=f.a oji Y=oaOjka; lsÍfuys wx. folla ;snqKq nj wms wid we;af;uq¡ Ora et labora ta wx.hs tkï lem lrkq ,enQ Ôú;fha wka;¾.;h jQfha hdÉ[d lsÍu iy jev lsÍuhs¡ fÊiqia jykafia fl;rï wêl f,i jev lghq;= j, fhÿfkaoh;a Wkajykafiag lEu .ekSugj;a wjldYhla fkdjQ nj Y=¡iqúfYaIh i`oyka lrhs¡ ^udla 3(20&¡ th tfia jqj;a Wkajykafia iEu úglu ie,ls,su;a ld,hla hdÉ[dfjka .; l, njo i`oyka fõ( ;u m%isoaO Ôú;h wdrïN lsÍug fmr Wkajykafia osk 40la ksrdydrYS,fhka iy hdÉ[dfjka .; l< njo ^uf;õ 4(1-11&¡ wfmdaia;=¿jrekaj f;dard .ekSug fmr mqrd rd;%shla hdÉ[dfjka .; lළ njo ^udla 3(13&¡ wkH rEm ú,di jQ wjia:dfõ oS hdÉ[dfõ fhoS isá njo ^fcdydka 11(41-42&¡ ÿ#Lm%dma;shg uqyqK oSug fmr fc;afiuks Whfka oS ,hdkaú;j Wkajykafia hdÉ[d l< njo ^uf;õ 26(36&¡ wjidk jYfhka fÊiqia jykafiaf.a W;a;u mQcl hdÉ[dj ;=,ska ish uq¨ osúhu foúmshdKkag Tmamq lළ
njo i`oyka lsÍu jeo.;a fõ¡ ^fcdydka 17&¡ fuf,i hdÉ[dj iy jevmf,ys fhoSu w;r mQ¾K iunr;djh wms fÊiqia jykafia ;=< olsuq¡ Tnf.a mQcl Ôú;hka iÔùlrKh l< hq;af;a tf,ihs¡ hdÉ[dfjka f;dr jev lsÍu" wNHka;ßl w¾:fhka iy mßj¾;kd;aul n,fhka f;dr uu;ajh flakaø lr.;a f>daIdjla muKlehs lSu jrola fkdfõ¡ iuyrúg th" ta ;=<u fyd`o fjkakg mq¿jka jQj;a" w¾: Y=kHh úh yelshs¡ jev lsÍfuka f;dr hdÉ[dj o M,nß; fkdfõ¡ tys bIaG isoaO ùula isÿfkdù mQcdm%idos;=ul=f.a Ôú;fha jev lsÍu iEu úglu hdÉ[dkqfhda.Sj isÿúh hq;=fõ¡ tfiau ta u.ska lrk lshk yeu fohla u osjHuh iy Y=oaOjka; lsÍfï b,lalhla cks; fõ¡ Tyqf.a ffoksl jevlghq;= heÿfuka iq.kaOj;a jkafka kï tajd foúhka jykafiag m%shukdm mQcdjla njg m;a fõ¡ fc;afiuks Whfka hdÉ[dj iy mshdKks" Tnf.a yia;hg uf.a wd;auh ndr lrñ˜ hk jpk j,ska ksudjg m;a lළ l=reish u; oS m%ldY l< jdlH y; we;=,;a fndfyda hdÉ[d iu`. we;a; jYfhkau Wkajykafiaf.a l=rei.;ùu w;sia:dmkh flreKq nj meyeos,sh¡ fyfn%õjrekag ,shQ ,smsh i`oyka lrk wdldrhg l,ajdßfha l=reish u; —uyd y`äka l< hdÉ[d iy wdhdpkhka iu`.˜ ;u iïmQ¾K Ôú;h foúhka jykafiag m%ikak m`vqrla njg m;ajQ mQcljrhdKka" Wkajykafiah¡ fõokd;aul jqk;a" l=reish Wkajykafiag" yqfola ;uka úiska iïmQ¾K lsÍug ;snQ ld¾hNdrhla fyda l%shdldÍ;ajhla muKla fkdfjhs¡ kuq;a th Wkajykafia fm%aufhka iy hdÉ[dkQfhda.Sj$hdÉ[dfjka mßmQ¾K lළ ksid th f,dalfha .e,ùu i`oyd M,nß; úh¡   
      wdorKSh mshjreks" fï iEu foagu jvd" mQcd m%idos;=ud l%sia;=ka jykafiaf.a mQcl ld¾hhka ;=, Wkajykafiaj wkqlrKh lsÍu u`.ska" Tyq jgd we;s Ôú; iy f,dalh Y=oaOj;a lsÍu i`oyd l%shd l< hq;= fõ¡ Pastores Dabo Vobis keue;s m%ldYkh fï .ek fufia i`oyka lrhs(
 —mQcdm%idos;=ud" ¡¡¡¡ iod;ksl mQcljrhdKka jk l%sia;=ka jykafiaf.a Ôjudk fuj,ï njg m;aj ;sfí¡ tu`.ska iaj¾.hSh n,fhka iuia; udkj ixy;sh wdmiq iu`.s lsÍu i`oyd jk Wkajykafiaf.a úYaIaG ld¾hh" hq. hq. mqrd mQ¾K;ajhg m;a lsÍug Tyqg yelshdj ,efí¡ tuksid" iEu mQcdm%idos;=ul=u ;ukagu wdfõKsl wdldrfhka l%sia;=ka jykafiaju ksfhdackh lrk fyhska Tyqg úfYaI jrï /ila Wreu fldg oS ;sfí¡ fuu jrm%ido u`.ska " foaj ck;djg Tyq lrk fiajh Tiafia l%sia;=ka jykafiaf.a mQ¾K;ajh jvd fyd`oska l%shd;aul lrf.k hdug mQcdm%idos;=ukag yelshdj ;sfí—[PDV 20]¡ 
fjk;a jpkj,ska lSfjd;a" mQcdm%idos;=uka ;uka jgd we;s f,dalh Y=oaOj;a lrkafka" — foúhka jykafiag ñksia iajdNdjhla˜ oSu i`oyd ;u Ôú;h iïmQ¾Kfhkau mjrd f.k m%fhdackhg .ekSug bv oSu u`.skqhs¡ fÊiqia jykafia u`.ska foúhka jykafia b;sydihg we;=¿ fjñka udkj ixy;sh .,jd .ekSfï ud¾.h njg m;ajQfha ußh ud;djkaf.a —tfiau fõjd˜ (Fiat) hk joka ;=,hs¡ tfiau" f,dalh Y=oaOj;a lsÍfï jev lghq;a; mQ¾K;ajhg m;a lrkq ,nk ud¾.h jkafka mQcdm%idos;=ukaf.a ¥; fiajdj ;=, ;j;a l%sia;=jrfhl= ùu ;=,h¡ Tyq ;u Ôú;h l%sia;=ka jykaiaf.a .e<ùfï mQcdj wLKavj r`.oelafjk mQcdikh njg m;a ùug bvfohs¡ ta mQcdm%idos;=ul=f.a ish¨ ienE Ôú; f;dard.ekSï njg mßj¾;kh jk osjH mQcd hd.hhs¡ fidf<diajk fnkälaÜ Y=oafOda;a;u msh;=ud fï .ek fufia m%ldY lrhs ( 
—mQcl wOHd;añl;ajh w;HjYHfhkau osjH i;am%idohShhs¡ mQcljrh mqok fufyh wjia:dfõoS ro.=re;=uka lshkq ,nk joka ;=< fuu wOHd;añl;ajfha îc oelsh yelsh( —foවිhka jykafiag mqokq i`oyd, mdrsY=oaO foaj ck;djf.a m`vqre Ndr .kak. tu.ska Tn lrk foa f;areම් .kak. Tn isoq lrk ms<sfj;g wkqj yev .efikak. Tnf.a ජීවි;h iමි`odKkaf.a Y%S l=reisfha wNsryig wkqrEmS lr.kakZZ 
     b;sx wdorKSh mshjreks" l%sia;=ka jykafiaj wkqlrKh lsÍu ;=<ska Tnf.a Y=oaOj;a lsÍfï" .=renfõ iy tfåßl wdorhg idlaIs oeÍfï ¥; fiajdj l%shd;aul lsÍfï oS Tn is ÿ lrk ish¨ mß;Hd.hka tlg tl;= lr iy iEu oskhlu Tn isÿ lrk osjH mQcdjg iy m%ido ksOdkhkag tajd iïnkaO lr Tmamq lrkak¡ túg Tnf.a Ôú;h foúhka jykafiag m%ikak ù Tnf.a ck;dj fjkqfjka jk foúhka jykafiaf.a fm%aufha — os.;a" m<,;a " Wi;a" .eUqr;a˜ Tjqka lshjk iy w;aolsk" Tnf.a ck;dj fjkqfjka Wkajykafia rpkd lrk m%d;ayd¾hd;aul l:kaorh jk Wkajykafiaf.a .e<ùuodhl l%shdfõ úIh njg Tn m;afõú¡ Tnf.a ienE tfårdKka o " mQclhdKka o" osjeisjrhdKka o" jk fÊiqia jykafiaf.a mshjr Tiafia Ôú; .uk wdrïN lrk fï fudfydf;a Tn ieug foajdisß ,efíjdhs m;k w;r" Tng Wmldr ùug fmdfrdkaÿ jkafkñ¡ wdfuka æ
w;s W;=ï ue,alï ldosk,a rxcs;a ysñmdKka'
fld<U w.ro.=re
2012 wms%fh,a 21
mQcljrh odkh lsrSfï fufyh
id. ¨ishd wdik foõueÿr
fldgfyak
Share this Article on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright News 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com | Redesigned By : Lasith and Clement [2012].